Isiqalekiso Enkosini uDasaratha eRamayana

Ungaphuthelwa

Ikhaya Ubuhle Ubuhle oi-Abasebenzi Ngu USunil poddar | Kushicilelwe: NgoLwesithathu, Februwari 18, 2015, 4:03 [IST]

Kusukela ekuzalweni kwethu kuze kube seminyakeni esikuyo, besilokhu silalele futhi sibuka futhi neziboniso ezimangazayo, indaba yokhokho bethu abangcwele ngegama lika'Ramayana '. Nami sengikhulile ngibuka uchungechunge oluthi “Sampoorna Ramayan” olwenziwe nguRamanand Sagar, inkosi engahlonishwanga yochungechunge lwamafilimu ezenkolo nezomlando. Uyazi ngendaba yesiqalekiso sedasaratha? Funda kabanzi ukuthola.

Noma nini lapho noma ngubani ekhuluma nge-'Ramayana ', kuba nenkulumo esobala yenkosi uRama-Sita noLaxmana futhi kaningi u-Lord Hanumana naye, kepha akaze kube khona umuntu okhuluma ngabanye abalingiswa nezindaba ezihlobene nabo.KUNGANI INKOSI RAM IKHIPHE ISIGWEBO LAKSHMANA EKUJELISWENI KOMKHULUAke sikhulume ngokunye 'kuRamayana' ngalesi sikhathi. Kufanele ngabe uzwile ngoMaharaja Dashratha. Yebo baba wenkosi uRama. Wayeyinkosi enkulu uqobo.Indaba Yokuqalekisa Dasaratha | Maharaja Dashratha | INkosi uDasaratha | URamayana

INkosi uDashratha, umbusi waseMagadha, wayeyindodana ka-Aja nase-Indumati futhi wayengowakwa ‘Raghunansh’. Njengombusi, wayehlala njalo esiza abantu bakhe ukuba bakhule futhi basakaze injabulo ezimpilweni zabo. Wayenazo zonke izimfanelo zenkosi engcono kakhulu futhi ngenxa yalokho, abantu bezwe lakhe nabo babemthanda kakhulu.

Indaba Yokuqalekisa Dasaratha | Maharaja Dashratha | INkosi uDasaratha | URamayana

Kepha kwathi lapho esemncane, wenza iphutha elikhulu. Ngaleso sikhathi, wayeyinkosana ethweswe umqhele. Wayekuthanda ukuzingela futhi lokho futhi ngokucabanga umsindo nokuhamba kokuzingela kwakhe. Ngesinye isikhathi waya kozingela ehlathini eliseduze. Ngokushesha wezwa abanye bexokozela osebeni lomfula i-sarayu. Wakhomba ngomsindo futhi wabiza umcibisholo wakhe ukushaya ukuzingela. Umcibisholo wakushaya ukuzingela kodwa ukuzingela ngalesi sikhathi kwakungumfana owayefike emfuleni ezothela amanzi abazali bakhe abadala abangaboni, igama lakhe kwakunguShrawan Kumar, indodana ezinikele kakhulu futhi okuwukuphela kokusekelwa kwalezi zithandani ezindala ezingaboni. Wayekhulekele abazali bakhe impilo yakhe yonke futhi manje wayebathatha ukuvakasha okuthile kwezenkolo.Indaba Yokuqalekisa Dasaratha | Maharaja Dashratha | INkosi uDasaratha | URamayana

Lapho iNkosi uDashratha ifinyelela osebeni lomfula, yathuka lapho ithola ukuthi icishe yafa. UShrawan Kumar ngobunzima obukhulu wacela inkosi ukuthi ithathele amanzi abazali bayo abangaboni futhi yamqondisa indlela eya kubazali bakhe futhi washona.

INkosi uDashratha ifinyelele kuzithandani ezindala ebezilinde indodana yazo ebophekile ukuthi ingazi nakancane ukuthi indodana yazo okuwukuphela kwayo ngeke iphinde ivele nganoma iyiphi indlela. Lapho bezwa umsindo wezinyawo zenkosi kubo, bacabanga ukuthi uyindodana yakhe.

Indaba Yokuqalekisa Dasaratha | Maharaja Dashratha | INkosi uDasaratha | URamayana

Inkosi bese ixolisa ngesenzo sayo, yabatshela ngengozi. Kwethuse kakhulu izithandani ezindala eziyizimpumputhe. Futhi leso bekuyisikhathi lapho ubaba kaShrawan amemezele khona isiqalekiso enkosini uDashratha ukuthi- “O nkosi, ubulale indodana yethu okuwukuphela kwayo nokuwukuphela kwesisekelo somhlaba wethu oyimpumputhe, ngendlela engifa ngayo namhlanje ekukhumbuleni indodana yami, ngendlela efanayo, nawe uzokufa ngokukhumbula wena ndodana. ”

Futhi lesi siqalekiso kwaba iqiniso lapho indodana yakhe inkosi uRama iya eJungle. Inkosi yafa ikhumbula indodana yayo uRama.

Ngicabanga ukuthi abaningi benu bebeyizwile le ndaba, kodwa kuzoba yinhlanhla yami uma othile ezokwazi lokhu okokuqala ngami, ngoMaharaja Dashratha.